top of page
2022-11-28_14-10-34.jpg

บริการทำบัญชี/ภาษีอากร 

 • รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี ทั่วประเทศ
 • บริการผู้ทำบัญชี และสำนักงานบัญชี 
 • ตรวจสอบตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ 
 • ธุรกิจทุกขนาด
 • บริษัท หจก. มูลนิธิ สมาคม โครงการ ฯลฯ 
 • เรามีลูกค้าทั่วประเทศ  

โทร.0968893138

Certified Public Accountant 

 • Book keeping / Auditing service
 • Business setup service
 • Tax planning 
 • Professional with reasonable price
 • Discreet & Reliable
 • Our clients are nationwide.

Call +66 615546111

ประสบการณ์ 30 ปี ดูแลต่อเนื่อง

หากคุณประสบปัญหาเหล่านี้ ปรีกษาเรา

 1. ไม่ได้ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 2. ไม่ได้ยื่นเสียภาษีให้ถูกต้อง
 3. หาผู้สอบบัญชีไม่ได้
 4. สื่อสารกับผู้สอบบัญชีไม่สะดวก
 5. งบค้าง ผู้สอบไม่ยอมเซ็น
bottom of page